Reglementen

Samenvatting Statuten en Huishoudelijk Reglement

Naam

De vereniging heeft de naam T.W.C. de Zwoegers en is gevestigd in Budel en bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven als officiële vereniging geregistreerd onder nummer 40236182 met als oprichtingsdatum 1 maart 1974.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, tenminste 5 in getal, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester (het dagelijkse bestuur). De bestuursleden worden voor een periode van 2 jaren gekozen door de leden. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar als ze dat zelf willen. Het streven is dat van elke groep een lid in het bestuur is vertegenwoordigd. De bestuursleden moeten tenminste 21 jaar oud zijn. De voorzitter houdt toezicht op het functioneren van het bestuur, commissies en de leden, hij leidt de leden- en bestuursvergaderingen en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter.

Ledenvergaderingen

De algemene ledenvergadering staat meestal in februari op de agenda. Het bestuur legt in deze vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert zij de financiële stand van zaken met de leden. Daarnaast maken leden en het bestuur afspraken voor het nieuwe seizoen. Het bestuur kan andere ledenvergaderingen uitschrijven als daar aanleiding toe is of wanneer 75% van de leden dit nodig vindt.
Op de ledenvergaderingen wordt het bestuur gekozen en kan het bestuur ook ontslagen worden.

Commissies

Op initiatief van het bestuur kan de algemene ledenvergadering commissies instellen voor uitvoering van specifieke taken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het voorzitterschap van deze commissies berust bij voorkeur bij een lid van het bestuur.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt zo vaak bijeen als de voorzitter of tenminste 3 bestuursleden dit noodzakelijk achten.

Kascontrole

Een keer per jaar laat de penningmeester de kas controleren door de kascontrolecommissie. Tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar wijst de vergadering minimaal 2 leden aan die deze kascontrole uitvoeren. Zij informeren de ledenvergadering over de uitkomsten van de kascontrole.

Lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van TWC de Zwoegers moet men eerst 6 maal meefietsen tijdens geplande ritten en moet hierna de meerderheid van de collega-leden akkoord zijn met het lidmaatschap (ballotage). Men dient minimaal 16 jaar te zijn.

Overige zaken

De statuten/reglementen kunnen slechts worden gewijzigd als tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden hiermee akkoord gaat. In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

NTFU lidmaatschap

Alle fietsende leden zijn automatisch lid van de NTFU en daardoor verzekerd bij de NTFU. Als lid van de NTFU ben je verzekerd tegen onder andere materiële schade aan je fiets en persoonlijke eigendommen ten gevolge van een ongeval. Je bent niet alleen verzekerd tegen schade tijdens een NTFU-evenement, maar ook als je alleen of met clubgenoten gaat fietsen. Bovendien is de schadeverzekering in heel Europa geldig. De verzekering is persoonsgebonden. Heb je meerdere fietsen, bijvoorbeeld een racefiets en een mountainbike, dan hoef je ze niet beiden te verzekeren. Je bent namelijk verzekerd voor de fiets waarop je op dat moment rijdt. Rijd je op een fiets die meer dan € 1.000,- waard is, dan kun je bij de NTFU de dekking verhogen. Dit is mogelijk tot een bedrag van € 10.000,-

Kijk voor het afsluiten van de verhoogde verzekering of om antwoord te vinden op de veel gestelde vragen over de fietsschadeverzekering, op de website van de NTFU

Ieder NTFU-lid is verder standaard verzekerd voor:
– Rechtsbijstand
– Ongevallen
– Aansprakelijkheid

Overige regelingen

Leden van TWC De Zwoegers zijn gehouden om de veiligheids- en gedragsregels van de club na te leven.


Volg ons!

Tourtochten NTFU