Verenigingsinfo

ALGEMENE INFORMATIE T.W.C de ZWOEGERS

Bestuur

Voorzitter:  Peter Vos
Secretaris:  Anton Broeks
Penningmeester:  Thieu van Dooren
Algemeen lid:  Stefan Molenaar
Algemeen lid:  John Beerten

Bankrekening-nummer

NL23RABO0109548337 (Rabobank Budel) (BIC: RABONL2U)

Contributie

De contributie bedraagt 75 Euro per jaar inclusief de NTFU-bijdrage. De contributie is aan het begin van het kalenderjaar verschuldigd, in bijzondere omstandigheden ten laatste voor 1 mei van het kalenderjaar. Nieuwe leden die zich in de loop van het kalenderjaar aanmelden betalen een evenredig deel voor de resterende maanden. Bij tussentijds vertrek vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

Verplichte deelneming aan rittenprogramma

Elke lid rijdt in een groep met een jaarlijks rittenprogramma, bestaande uit ritten voor de zondagmorgen en gezamenlijke ritten. De leden dienen in het seizoen aan minimaal 1/3 van deze ritten deel te nemen, waarbij het niet uitmaakt in welke groep het lid meerijdt. Voor leden die niet aan het vastgestelde quotum voldoen wordt de jaarlijkse contributie met 100% verhoogd. Uitzonderingen daarop zijn afwezigheid als gevolg van ziekte, blessures, privéomstandigheden die langdurige afwezigheid tot gevolg hebben of verplichtingen richting de werkgever. Langdurige afwezigheid dient altijd te worden gemeld aan de wegkapitein van de groep en/of degene die de aanwezigheidsregistratie bijhoudt.

Dragen van de clubkleding

Het dragen van de clubkleding met inbegrip van de helm en de beschikbaar gestelde bidons is verplicht tijdens:

  • alle ritten die staan opgenomen in het jaarlijkse rittenprogramma van de verschillende groepen;
  • toertochten waaraan in clubverband wordt deelgenomen, door de club worden georganiseerd of waarvan de deelneming door de club wordt bekostigd;
  • gezamenlijke ritten op zondagen voor het begin en na het einde van het wegseizoen.

Eigen bijdrageregeling clubkleding

Als tegemoetkoming in de kosten voor de kleding in het basispakket is het lid een eigen bijdrage verschuldigd aan TWC De Zwoegers van € 50-,. Voor de helm is een eigen bijdrage verschuldigd van € 45,-. Nieuwe leden in de sponsorperiode 2016-2020 betalen een eigen bijdrage van respectievelijk € 100,- en € 60,-. Een nieuw lid is elke lid waarvan de inschrijving bij de NTFU plaatsvindt vanaf 01-10-2015.
De bijdragen zijn alleen verschuldigd voor de eerste afname van het basispakket. Bestellingen buiten het basispakket of latere bijbestellingen zijn geheel voor eigen rekening van het lid.
De club houdt zich het recht voor om bestellingen van kledingstukken waarop een minimum bestelhoeveelheid van toepassing is de keuze in te perken als het totaal van bestelling lager is dan de minimale bestelhoeveelheid van het kledingstuk.
Bij opzegging van het lidmaatschap van de club (door het lid zelf of door royement vanuit het bestuur) gaat de eigendom van het basispakket en de helm over naar het vertrekkende lid. Het lid betaalt dan aan de club (een deel van) de waarde van het door de club en sponsor geïnvesteerde bedrag in het basispakket.
De volledig kledingreglement met toelichtingen en voorbeelden is verkrijgbaar bij het bestuur.

Clubkampioenschap

Elke jaar kiest de club een clubkampioen en per groep een kampioen. Dat is het lid dat in een groep of voor het clubkampioenschap het meeste in de jaarkalender opgenomen ritten heeft meegereden. Per gereden rit krijgt het lid 1 punt.

Tot slot

Fietsen bij TWC De Zwoegers doe je voor je plezier en voor het plezier van de anderen. Fiets met een groep waarvan de snelheid bij je past. Houd je aan de veiligheids- en gedragsregels van de club.


Volg ons!

Tourtochten NTFU